ش ل ل

ه‍گ‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌، م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر پ‍دی‍دارش‍ن‍اس‍ی‌ روح‌، ت‍رج‍م‍ۀ م‍ح‍م‍ود ع‍ب‍ادی‍ان‌، اروم‍ی‍ه‌: انتشارات ان‍زل‍ی‌‏‫، ۱۳۶۷. ةدابع لمع نكقڽابرڤمم ف ُْ غ َ ي رٌهْ َ ش َ كا َ هَيفَ ذ عُ َ فرْ ُ ت رٌهْ َ ش وَهُوَ ، َ نا َ ضمَرَوَ بٍ َ جرَ يَن ْبَ

2023-01-27
    نشيد حرف ش
  1. Entered by: Iman Khaireddine
  2. م
  3. و Assurex ش